دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدمحمد   الهی

پست الکترونیکی : smohammad_elahi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو ومدیر گروه فیزیک (دکتری)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386/07/01

سیدمحمد الهی

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

^